NCKH Giáo viên



Hệ thống máy phay cnc thực tế - ảo


TS. Nguyễn Ngọc Phương, Th.S Vi Trung Kiên, KS. Nguyễn Văn Sơn
Khoa Cơ Điện Trường Đại Học Lạc Hồng
TÓM TẮT
Bài báo trình bày về xây dựng hệ thống máy CNC thực tế ảo VRCNC (Virtual Reality-Computer Numericial Controller). VRCNC mô phỏng quá trình điều khiển và gia công giống hệt một máy CNC thực tế. Bộ điều khiển CNC thực tế ảo này được ứng dụng thành công trong việc học tập của sinh viên. Do vậy phiên bản VRCNC Lạc Hồng ra đời tạo điều kiện rất lớn đối với những trường đại học, cao đẳng không có khả năng trang bị những máy CNC đắt tiền cho sinh viên thực tập, giúp các công ty xí nghiệp giảm thiểu việc đào tạo lại tay nghề cho người vận hành máy, tiết kiệm được chi phí và thời gian rất lớn.
ABSTRACT:
This paper presents the construction of the VR-CNC system (Virtual Reality-Computer Numerical Controller). The VR-CNC simulates the control process and process the same as a real CNC machine. This virtual CNC controller has been applied successfully in the teaching of students. The version used by Lac Hong University, version 1.0, was created to facilitate as much for universities, colleges and other educational schools that cannot afford to buy CNC machines. Full CNC machines are too expensive for student to use for practice, so the VR-CNC Lac Hong Version1.0 is helping companies reduce the cost of re-training for skilled machine operators because up till now graduates only learnt theory but had no opportunity to use the machinery. The program gives them „real time‟ skills so they can almost operate the CNC from the first day at work, thus saving money and time.
Màn hình mô phỏng VR-CNC sau khi tổ hợp hoàn tất
 

Cấu trúc hệ thống VR-CNC

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1] Yung-Chou Kao, Cheng-An Fang, Chang-Yean Wu, “ Development on Virtual 5-Axis Milling Machine Tool” Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Vol.27, No.6, pp.809~815(2006)
[2] Hong Ming Su, “Study on the Machining Turbine Blade Surface Using Five-Axis Numerical Control Machine Tool”, Master's thesis, Department of Mechanical Engineering Da Yeh University, Changhua,2004
[3] Li Zhang Zhuang, “The Integrated Machining Approach for Centrifugal Impeller”, doctoral's thesis, Department of Mechanical Engineering National Taiwan University,Taipei,2003
[4] Zhigeng Pana, Adrian David Cheokb, Hongwei Yanga, Jiejie Zhua and Jiaoying Shia, “Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments,” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol.30, pp20-28, 2006
[5] Y. C. Kao, H. Y. Cheng, Y. C. Chen, “Development of a Virtual Controller Integrating Virtual and Physical CNC, ” 2005 International Conference on AdvancedManufacture, Taipei, Taiwan, 2005
[6] Yung-Chou Kao and Mau-Sheng Chen, “Virtual Reality Practical Handbook,” GAU LIH BOOK CO, 2006
[7] Wei. Chiao. Chen, “The Research Of The Virtual CPR Learning System,” Master's thesis, Department of Mechanical Engineering National Central University, 2004
[8] K. Erkorkmaz, Y. Altintas, C.-H. Yeung, “Virtual Computer Numerical Control System” Precision Controls Laboratory, Department of Mechanical Engineering University of Waterloo, Waterloo, Canada Manufacturing Automation Laboratory, Department of Mechanical Engineering University of British Columbia, Vancouver, Canada
[9] Altintas, Y., Brecher, C., Weck, M., Witt, S., 2005, Virtual Machine Tool, Annals of CIRP, 54/2:651-673.

Link PDF


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  147,881       1/486