Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa


Chuẩn đâu ra Ngành Công nghệ điều khiển và Tự động hóa (LHU)

Kiến thức có được khi tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Lạc Hồng

  • Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ phù hợp với ngành kỹ thuật điều khiển;

  • Khả năng thiết kế các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, bộ phận hoặc quy trình phù hợp với ngành tự động;

  • Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rõ; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp

  • Khả năng thực hiện các bài kiểm tra, đo lường và thí nghiệm tiêu chuẩn và phân tích và giải thích kết quả; và

  • Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của nhóm kỹ thuật.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  341,948       1/565